KUPO-hanke

Kulttuurit yhteisellä polulla- luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina  

  • osallistujien luontosuhteen ja luonto-osaamisen vahvistaminen monikulttuurisessa luontotyöpajoissa
  • luontolähtöisten sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamisen palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyöverkostoissa
  • monikulttuurinen Green care- valmennus
  • vertaisryhmätoiminta

Luontolähtöisen valmennustoiminnan avulla luodaan vastavuoroisen kohtaamisen mahdollistavia ympäristöjä, erityisesti huomioidaan kulttuurien välisen kohtaamisen ja integraation syventämisen mahdollisuudet luontolähtöisyydestä käsin. Tavoitteena vahvistaa hyvinvointia, työ-ja toimintakykyä ja sosiaalista kuntoutumista erilaisissa luontoympäristöissä sekä PoLut-hankkeessa kehitettyjen luontolähtöisten (Green Care) toimintamallien ja menetelmien istuttaminen ja edelleen kehittäminen osatoteuttajien työkäytäntöihin ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuviksi monikulttuurisen KUPO-ryhmänmuodostuksen periaatteilla. Kokeilemalla ja kehittämällä luontolähtöisen KUPO-toimintamallin tuottamaa osaamista tavoitellaan asiakkaiden toimijuuden ja osallisuuden lisääntymistä, hyvinvoinnin vahvistumista ja sitä kautta työ-ja toimintakyvyn parantumista. Toimintamallia rakennettaessa haetaan luontevaa ja laajempaa yhteistyötä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen, seurojen, vapaaehtoistoimijoiden, yhdistysten, yritysten sekä työnantajien kanssa.

  • Hankkeen päätoteuttaja Lapin ammattikorkeakoulu (AMK) tuo kentälle tietoa KUPO-toiminnasta, rakentaa verkostoja ja luo toimintamalleja yhdessä osatoteuttajien kanssa, sekä on mukana KUPO-valmennuksessa ja hankkeen tulosten arvioinnissa. Lapin Amk osallistuu myös vahvasti luontoon suuntautuvaan asiakastyöhön; toimii asiantuntijana monikulttuurisessa, yhteisöllisessä ja luontolähtöisessä (Green Care) toiminnassa.
  • Luonnonvarakeskus (Luke) on hankkeen osatoteuttaja. Luke tuo hankkeeseen luontotietoa, luonnonvara-ammattien tuntemusta ja arviointi ja analyysiosaamista. Luke osallistuu toimintamallien kehittämiseen, julkaisutoimintaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Luke on myös mukana erityisasiantuntijana luontoon suuntautuvassa asiakastyössä ja valmennuksessa.
  • Päävastuu luontoon suuntautuvassa asiakastyössä on osatoteuttajilla Meriva sr, Pohjantähtiopisto, Tervolan kunta ja Rovalan Setlementti ry:llä. Hankkeen asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen pääsääntöisesti osatoteuttajien omista asiakasryhmistä. Hankehenkilöstöä osallistuu myös KUPO-ryhmien valmennukseen ja he ovat siten kehittämässä ja arvioimassa myös toimintamallia.